กรุสำหรับ กรกฎาคม, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q1

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q1จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ แสดงผลเลขสุ่มออกทางจอภาพจนกว่าเลขที่สุ่มออกมานั้นจะหารด้วย d ลงตัว โดยให้รับจำนวนเต็มบวก d จากแป้นพิมพ์ ตัวอย่างผลรันเมื่อผู้ใช้กรอก d = 5 Input d: 5 1802341 2323124 1231234 3453453 3453455 จากโจทย์ที่ให้มาจะพบว่าในการรันแต่บะครั้ง ค่าที่สุ่มเริ่มต้นจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจะต้องกำหนดค่าเริ่มต้นในการสุ่มให้แตกต่างกัน และจะต้องไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า ตอนที่เราเรียนในห้องเรียนอาจารย์จะแนะนำว่าให้เอาค่ามาจากเวลา เพราะเราไม่สามารถมารถรู้ล่วงหน้าว่าขณะที่รันโปรแกรม จะอยู่ที่ช่วงเวลาได้

Tag : Blog , C++ , c++

โฆษณา

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q2

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q2เท่าที่จำโจทย์ได้ โจทย์ถามว่า ให้เขียนโปรแกรมภาษา C++ แสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง n ที่ x และ y หารลงตัว กำหนดให้รับค่า n,x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก ตัวอย่างผลรัน Input n, x, and y: 50 4 9 0 4 8 9 12 16 18 20 24 27 28 32 36 40 44 45 48

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q3

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q3รับตัวเลขจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ นับจำานวนเลขคู่ จนกว่าจะใส่เป็น 0 แสดงผลลัพธ์ออกทาง จอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Input an integer: 1 Input an integer: 2 Input an integer: 3 Input an integer: 4 Input an integer: 5 Input an integer: 6 Input an integer: 7 Input an integer: 8 Input an integer: 9 Input an […]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4คำานวณดอกเบี้ยทบต้น กำาหนดให้โปรแกรมรับเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)จากทางแป้น พิมพ์ แสดงผลยอดเงินคงเหลือรวมดอกเบี้ยแต่ละปีจนกว่าจำานวนเงินยอดเงินคงเหลือจะมีค่าเกิน 1 ล้านบาท ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเงินต้นเป็น 500000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี Input balance and rate: 500000 7 Year 1 balance = 535000 Year 2 balance = 572450 Year 3 balance = 612522 Year 4 balance = 655398 Year 5 balance = 701276 Year 6 balance = 750365 Year 7 balance = 802891 Year 8 […]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q5

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q5รับตัวอักษรพิมพ์เล็ก 1 ตัว นับจำานวนสระ จนกว่าจะใส่เป็นตัวเลข ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเป็น c o m p u t e r 1 Input a character: c Input a character: o Input a character: m Input a character: p Input a character: u Input a character: t Input a character: e Input a character: r Input a character: 1 Count = 3 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเป็น […]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q6

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q6รับจำานวนเต็มบวก n แล้วแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ออกทางจอภาพโดยใช้คำาสั่ง iterations ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 50 Input n: 50 ………1………2………3………4………5 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 77 Input n: 77 ………1………2………3………4………5………6………7…….

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q7

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q7รับตัวเลขจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ นับจำานวนเลขคี่ จนกว่าจะใส่เป็น 0 แสดงผลลัพธ์ออกทาง จอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Input an integer: 1 Input an integer: 2 Input an integer: 3 Input an integer: 4 Input an integer: 5 Input an integer: 6 Input an integer: 7 Input an integer: 8 Input an integer: 9 Input an […]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q8

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q8จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ คำานวณ x y โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า x เป็นจำานวนจริงและ y เป็นจำานวนเต็มบวก แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 3 และ 4 ตามลำาดับ Input x and y: 3 4 3 raised to the power of 4 = 81 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 5 และ 0 ตามลำาดับ Input x and y: 5 0 5 raised to […]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q9

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q9รับตัวอักษร 1 ตัว นับจำานวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ จนกว่าจะใส่เป็นตัวเลข ตัวอย่างผลรัน เมื่อกรอกค่า C o m P r o g 1 Input a character: C Input a character: o Input a character: m Input a character: P Input a character: r Input a character: o Input a character: g Input a character: 1 Count = 2 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า A a E e […]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qa

วันอังคาร, กรกฎาคม 10th, 2012

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qaคำานวณ 2^n โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มมีค่าไม่น้อยกว่า 2 จากแป้น พิมพ์ แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 8 Input n: 8 2 raised to the power of 8 = 256 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 20 Input n: 20 2 raised to the power of 20 = 1048576

Tag : Blog , C++ , c++